REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów na zajęcia językowe online w Szkole Językowej English Center za pośrednictwem strony internetowej.

Szkoła – TOKATIZ  ul. Wita Stwosza 13 41-506 Chorzów
Dane rejestrowe – NIP 6272760024,  REGON 381836915
Strona internetowa – www.english-center.systemate.pl
Kurs – zajęcia online prowadzone na platformie Zoom zgodnie z Rozkładem Zajęć w grupach
maksymalnie 8 osobowych
Karnety – karnety na zajęcia językowe w szkole językowe TOKATIZ przedstawione w
ofercie Szkoły dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Lekcja grupowa – 60 minutowa jednostka lekcyjna z lektorem online, w czasie rzeczywistym.
Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż karnetów prowadzi Szkoła.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Szkołą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
Zarejestrowania się na stronie internetowej https://english-center.systemate.pl/

a. poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
b. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
c. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
d. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany
przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

4. Szkoła ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursu i materiałów, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

5. Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.

7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

8. Usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 

9. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.

10. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.

11. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do utworzenia konta na stronie. 

12. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien wypełnić odpowiednie pola w zamówieniu on-line. Faktura zostanie przesłana automatycznie na adres e-mail, z którego dokonywany jest zakup.

13. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Firmy. 

14. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego
nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

16. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

17. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumienia art. 22(1) Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Kwota zapłacona przez Kupującego zostanie zwrócona przez Szkołę. Oświadczenie o odstąpieniu od zakupu powinno zostać wysłane na adres English Center mailowo na adres: biuro@ence.pl. Jeśli Kupujący uczestniczył w zajęciach to wówczas potrącona zostanie kwota za odbyte zajęcia.

§ 2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, iż do korzystania z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem przez Szkołę TOKATIZ powinien on dysponować sprzętem o minimalnej konfiguracji sprzętowej, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej w Regulaminie. Szkoła TOKATIZ nie zapewnia sprzętu, systemu operacyjnego oraz łącza w celu przeprowadzenia Kursu. Zaleca się korzystanie z przeglądarki Internetowej Google Chrome w aktualnej głównej wersji lub Mozilla Firefox w aktualnej głównej wersji, z włączoną obsługą WebRTC, JavaScript i Cookies.

2. Kurs odbywa się na bezpłatnej platformie ZOOM. Kupujący zobowiązuje się do
instalacji oprogramowania na komputer/laptop lub pobrania aplikacji mobilnej. W związku z tą instalacją oraz korzystaniem z przedmiotowej aplikacji w ramach Kursu Kupujący nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek opłat.

3. Wymagania techniczne TOKATIZ. Dołączenie do lekcji może odbyć się z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji Zoom dostępnej na komputer, tablet lub telefon.

Dołączenie dla korzystających z laptopa lub komputera stacjonarnego
Zalecamy połączyć się za pomocą aplikacji Zoom dostępnej na Twój komputer z
systemem operacyjnym Windows, Mac OS lub Linux.

Obsługiwane systemy operacyjne
: Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10Windows XP z SP3, Windows Vista z SP1, Windows 7, Windows 8 lub nowszy lub jeden z pozostałych (w wersji nie niższej niż): Ubuntu 12.04, Mint 17.1, Red Hat Enterprise Linux 6.4, Oracle Linux 6.4, CentOS 6.4, Fedora 21, OpenSUSE 13.2, ArchLinux (64-bit)

Wymagania techniczne: Internet: 2 Mbit lub szybsze (Sprawdź za pomocą Speedtest), Kamerka internetowa, Słuchawki z mikrofonem.

Dla korzystających z urządzenia mobilnego: Zoom posiada też dedykowane aplikacje na poniższe urządzenia mobilne.
Obsługiwane systemy operacyjne: iOS 8.0 lub nowszy, iPadOS 13 lub nowszy, Andorid 4.0 lub nowszy Wymagania techniczne: iPad, iPhone lub iPod Touch, urządzenie zgodne z Android, Kindle Fire HD, Internet: 1 Mbit lub szybsze, Zestaw słuchawkowy

4. Koszty dostępu do Internetu ponosi Kupujący, także w przypadku korzystania z
Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Kursu za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

5. Urządzenia mobilne typu tablet lub telefon, mogą być użyte do lekcji online z
lektorem, jednakże niektóre z funkcjonalności mogą na nich nie działać (np.: video, tablica interaktywna, itp.). Pełna funkcjonalność platformy ZOOM jest dostępna wyłącznie na komputerze stacjonarnym.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w sieci chronionej Firewallem, Kupujący powinien uzyskać od administratora sieci lokalnej nieograniczony dostęp do niektórych serwerów internetowych.

7. Kupujący powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej
dodatkowych wtyczek;

8. Z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

§ 3 ORGANIZACJA KURSU

1. TOKATIZ oświadcza, że dysponuje wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.

2. Słuchacz potwierdza, że spełnia Wymagania Techniczno–Sprzętowe, o których mowa w § 2 Regulaminu oraz zobowiązuje się dokonać instalacji bezpłatnej aplikacji ZOOM.

3. Kupujący wykupuje dostęp do określonej liczby lekcji na okres podany przy
wykupowanych karnecie (30 dni lub 60 lub 90 dni). Zajęcia niezrealizowane z winy
Kupującego nie przechodzą na kolejny miesiąc.

4. Przed każdą lekcją na którą zapisuje się Kupujący, TOKATIZ zobowiązuje się dostarczyć Słuchaczowi link do lekcji. Link do każdej lekcji będzie inny.

5. Liczba dostępnych w ramach Karnetu Lekcji ma charakter gwarantowany co oznacza, że w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie TOKATIZ, którakolwiek z Lekcji nie odbędzie się w terminie wynikającym z Rozkładu Lekcji Kurs będzie kontynuowany zgodnie z Rozkładem Lekcji tak długo, by zrealizowane zostały wszystkie Lekcje objęte Karnetem. Jeśli TOKATIZ nie będzie mogło z jakichkolwiek przyczyn zrealizować wykupionej liczby lekcji, różnica wynikająca ze zrealizowanych płatności a wartością zrealizowanych lekcji zostanie zwrócona Kupującemu przelewem na konto w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia ważności Karnetu, lub – w porozumieniu z Kupującym – może zostać zaliczona na poczet kolejnego wykupionego przez Kupującego Karnetu.

6. W przypadku, gdy Kupujący nie może uczestniczyć w Lekcji Grupowej z powodów niezależnych od TOKATIZ lub z powodów leżących po stronie Kupującego, Lekcje grupowe, w których Kupujący nie mógł uczestniczyć nie są ponownie realizowane, nie zwracane są też środki za niewykorzystane lekcje.

7. Dopuszczalne jest odwołanie uczestnictwa w Lekcji na minimum 24 godziny przed planowaną Lekcją. Niedochowanie 24 godzinnego terminu na odwołanie uczestnictwa powodować będzie uznanie Lekcji za zrealizowaną.

§ 4 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Szkoły. Reklamacje można zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres online@ence.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu
karnetu,
b. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
c. opis przedmiotu reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu naadres podany w poczcie elektronicznej.

§5 Prawa i obowiązki Kupującego

1. Kupujący ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Szkołę. Kupujący może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

2. Słuchaczowi zabrania się:
– odnoszenia się w sposób wulgarny lub naruszający godność innych Słuchaczy i lektora,
– udostępniać podczas lekcji treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych lub naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.

§6 Prawa i obowiązki TOKATIZ

1. TOKATIZ zobowiązuje się spełniać obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu z należytą starannością.

2. Szkoła zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu przed każdą Lekcją materiałów dydaktycznych dostosowanych do Poziomu Zaawansowania i tematu Lekcji.

3. Szkoła zobowiązuje się zapewnić Kupującemu pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Firmę.

2. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)
oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania.

4. Szkoła świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

5. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.online.ence.pl  w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych
przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

6. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.online.ence.pl Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Szkoły Językowej TOKATIZ